ZingTruyen.Pro

Thanh kiếm ta mang( TKAH)

Fanfiction

1833

Hoàn thành

23-04-2020

Thanh kiếm ta mang( TKAH)

101 lượt thích / 1833 lượt đọc
Sau khi Phong long bị diệt, Phượng Hoàng đảo thái bình ngũ hiệp Phượng Hoàng lên đường đến Tam đài cát lấy ngọc Tịnh Nguyên. một câu truyện mới được mở ra.